Blog

Les dones suposen el 53% de l'ocupació hostalera

El sector de l'hostaleria té una major paritat per sexes en la contractació que altres sectors, situant-se per davant l'ocupació femenina. De 1,7 milions de treballadors que hi ha en el sector 906.600 són dones, la qual cosa suposa el 53,1% del total, enfront del 46,9% que representa l'ocupació masculina, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'INE. El predomini de les dones s'observa de forma més acusada en l'allotjament, on el percentatge puja fins a un 59,2%, enfront del 51,2% que representa l'ocupació femenina en les activitats de restauració.

L'ocupació femenina va augmentar un 3,6% el 2018 en el conjunt d'hostaleria, la qual cosa suposa 31.525 ocupades més que l'any anterior. L'evolució percentual va ser la mateixa en les dues branques d'hostaleria, encara que en termes absoluts va suposar 22.950 empleades més en restauració i 8.450 més en les activitats de l'allotjament.

En l'últim any en les activitats de restauració l'ocupació masculina ha augmentat amb major intensitat que el femení, per la qual cosa s'ha acostat el percentatge d'homes i dones, mentre que en les d'allotjament va descendir, amb una major distància entre sexes.

  % Dones % Homes
HOSTELERIA 53,1 46,9
Restauració 51,2 48,8
Allotjament 59,2 40,8

En l'evolució dels últims deu anys, les dones han recuperat els nivells d'ocupació previs a la crisi, amb un increment el 2018 d'un 11,3% respecte el 2008. El creixement va ser desigual segons els subsectors amb un major increment en les activitats d'allotjament (30,2%) que en les de restauració (5,6%).

El 31,4% treballen a temps parcial

Les dones continuen sent majoria en els contractes a temps parcial i representen el 31,4% de l'ocupació femenina, enfront del 17,4% que representa en el masculí. A més, continua ampliant-se la diferència amb els homes, ja que mentre aquests últims continuen descendint, les dones amb aquest tipus de jornada continuen en augment, encara que a menor ritme que en anys anteriors. Els treballadors a temps complet van augmentar a major ritme que l'any anterior en tots dos casos, encara que el creixement va ser més destacat en el cas de l'ocupació masculina.

  Jornada completa Mitja jornada
  2018 % anual 2018 % anual
Dones 621.925 4,6 284,675 1,6
Homes 662.125 7 139.050 -3

Les dones també representen un major percentatge de treball temporal, un 39% de les assalariades, enfront del 37,4% dels homes. No obstant això, el percentatge per gènere s'ha acostat el 2018 ja que l'ocupació temporal femenina es va reduir (-1%) mentre que el masculí va augmentar un 4%.

El 15% són autònomes

El 15% de les dones hostaleres treballen per compte propi, que suposen 143.900 persones, amb un augment d'un 5,8% respecte a l'any anterior, enfront del 3,2% que van augmentar les assalariades. En les activitats de restauració suposen un percentatge major (18,8%), enfront del 4,6% que representen en l'allotjament, encara que en 2018 en aquest últim subsector van augmentar amb major intensitat (+23,4%).
Les dones són majoritàries en tots els trams d'edat, excepte entre els 60 i 64 anys en què hi ha un lleuger predomini dels homes. La major distància amb els homes té lloc en el grup de 50 a 59 anys, amb un increment respecte a l'any anterior d'un 12,5%, encara que el major augment percentual va tenir lloc entre les dones de 16 i 19 anys (16,1%). En el costat contrari, l'ocupació femenina va descendir entre els 25 i 29 anys (-3,6%) i entre els 65 i 69 anys (-7,1%).

Font: Hostaleria Digital